ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
     คำตอบจาก ผอ.สวบ.
 

1. ในการเสนอข้อคิดเห็นนั้นผู้แสดงความคิดเห็นควรใส่ชื่อ/สกุลจริง เพื่อที่จะได้ทำการตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2. ในส่วนของการแสดงคำตอบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ จะไม่ปรากฎชื่อของผู้แสดงความคิดเห็น
3. ใช้ข้อความที่สุภาพในการตั้งคำถาม


 

 

    สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร