ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

บุคลากรฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

นางสาวพัทริยา ศุภอุดร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5303
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt
alt

นางสาวอรชุฎา ใจที่ยง
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5301
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5306
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt

นางสาวพิชญาภา ฝาวัง
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5302
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวสุรีรัตน์ ป้องคำสิงห์
.....................
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5304
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนalt
 alt

นางสาวกนกอร กวานสุพรรณ
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5301
e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวน้ำฝน พรมวัง
นักวิชาการศึกษา
โทร 0-4272-5000 ต่อ 5703

e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.