ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ


 

รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ    ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา
นายประสาท  ตงศิริ ที่ปรึกษา 
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รองประธานกรรมการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด กรรมการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา กรรมการ
ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศสตร์ กรรมการ
ผู้แทรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสิริวิมล   วรรณทิพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   

 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ 

1. พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. วางระเบียบ และข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่งสังคม  และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 


 

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.