ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์/วัตถุประสงค์

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์   
สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนา ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        ทั่วทั้งวิทยาเขต
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับงานบริหาร การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาเขตก้าวสู่การเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนำ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก และสร้างเครือข่ายร่วมกับแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศอื่น  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง จดหมายเหตุ 
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านิสิตใหม่ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและจำนวนตามความต้องการของหลักสูตรและวิทยาเขต
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการบริหารองค์กรที่ดี  และเป็นที่ยอมรับของสังคม
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิต  บุคลากรและชุมชน เพื่อตอบสนองการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนำ   
8. เพื่อให้ วิทยาเขตฯมีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  และประเทศชาติเกิดสันติสุข          
 

 


 

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.