ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

ภารกิจภารกิจที่  1  
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
วัตถุประสงค์ที่
1.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับงานบริหาร การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาเขตก้าวสู่การเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนำ
กลยุทธ์
1.  พัฒนาระบบเครือข่ายหลักให้มีเสถียรภาพครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขตฯ  ดำเนินการ    วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาเขตฯ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การขยายตัวของความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของวิทยาเขตฯ
3.  จัดหา และบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำห้องเรียนและห้องปฎิบัติการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
 
ภารกิจที่  2  
ส่งเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งจดหมายเหตุ
วัตถุประสงค์ที่
2.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก และสร้างเครือข่ายร่วมกับแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศอื่นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง จดหมายเหตุ 
กลยุทธ์
1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเพียงพอต่อความต้องการตามมาตรฐานห้องสมุดอุดมศึกษา 
2.  พัฒนาการให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้หลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  แสวงหา  จัดเก็บและพัฒนาเอกสาร  หลักฐานจดหมายเหตุ  เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลหลักของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  และสามารถสืบค้น  นำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
ภารกิจที่  3  
สนับสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต
วัตถุประสงค์ที่
3.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านิสิตใหม่ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและจำนวนตามความต้องการของหลักสูตรและวิทยาเขต
4.  เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์
1.  พัฒนากระบวนการการรับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะและ สร้างเครือข่ายที่เน้นการทำงานเป็นทีมทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกวิทยาเขต 
2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้งานบริการงานทะเบียนมีความถูกต้องและรวดเร็ว
 
ภารกิจที่  4  
ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่
5.  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
กลยุทธ์
1.  พัฒนาระบบสารสนเทศหลักสูตร 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านที่  2
4. วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 
ภารกิจที่  5  
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สร้างจิตสำนึกในการบริการ
วัตถุประสงค์ที่
6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการบริหารองค์กรที่ดี  และเป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม  
2. พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ    
3. พัฒนามาตรฐานการทำงานให้ครบทุกบริการหลัก   
4. พัฒนาระบบการประเมินความดีความชอบจากผลการประเมินของผู้ใช้บริการ 
 
ภารกิจที่  6  
พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิตบุคลากร มก.ฉกส.      และชุมชน
วัตถุประสงค์ที่
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิต  บุคลากรและชุมชน เพื่อตอบสนองการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนำ  
กลยุทธ์
1.  แสวงหา  เทคนิค  และวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิตกับบุคลากรมก.ฉกส. และชุมชน 
2.  ปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร    
 
ภารกิจที่  7 
สืบสาน  สนับสนุน  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝังวัฒนธรรมการรักองค์กร  
วัตถุประสงค์ที่
8.   เพื่อให้ วิทยาเขตฯมีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  และประเทศชาติเกิดสันติสุข          
กลยุทธ์
1. สร้างค่านิยมหลักการมีวัฒนธรรมการรักองค์กร 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

 


 

สวบ.โพลล์

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้านใดที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้41
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้207
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว272
mod_vvisit_counterเดือนนี้1375
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1292
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด241462

 
22 guests online
IP: 54.198.205.161
 , 
วันที่ 29 มิ.ย. 2017

จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์