ตัวหนังสือ

รายงานประจำปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง 2556

 

ข้อมูลทั่วไป

 ความเป็นมาในการจัดตั้ง  สำนักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)  และได้รับนิสิตเข้าศึกษาแล้วจำนวน  4  รุ่น ในปีการศึกษา 2539-2542  โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตบางเขน  และวิทยาเขตกำแพงแสน  สำหรับในปีการศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการรับนิสิตรุ่นที่ 5  ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ศึกษา ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อม มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน 5 หน่วยงานขึ้นมารองรับการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมกับสำนักงานวิทยาเขตซึ่งมีบทบาทอำนวยการ ควบคู่กับสำนักวิทยบริการที่มีบทบาทในการสนับสนุนและให้บริการการศึกษา ประกอบด้วย  งานทะเบียนและประมวลผล  งานบริการห้องสมุด  งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา งานบริการการศึกษา  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานบำรุงรักษาโครงข่ายและขยายเครือข่ายเทคโนโลยี และงานส่งเสริมและฝึกอบรม  
ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. ขึ้นและโอนงานส่งเสริมและฝึกอบรมไปด้วย  
 

 
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักวิทยบริการได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “OASIS” รองรับการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิต เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการพัฒนาวิชาการ  โดยบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการประจำโครงการ   รวมทั้งได้จัดตั้งงานจดหมายเหตุ ภายใต้ฝ่ายบริการห้องสมุดขึ้น เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานอ้างอิง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาเขต  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สำนักวิทยบริการได้รับโอนงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จากสำนักงานวิทยาเขตโดยรับผิดชอบงานด้านหลักสูตร การจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา ในครั้งนั้นสำนักฯ จึงได้ปรับระบบงานภายในโดยโอนงานการจัดสอบการจัดตารางเรียนและการประเมินการเรียนการสอน จากฝ่ายทะเบียนและประมวลผลมารวมกัน และจัดตั้งเป็นฝ่ายจัดการศึกษาขึ้น  และให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์การเรียนรู้               ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “OASIS”  ในปลายปี พ.ศ.2552 ยังได้รับการโอนงานบริการองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มารวมไว้ภายใต้ฝ่ายบริการห้องสมุดโดยปฏิบัติงานควบคู่กับฝ่ายจัดการองค์ความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. ด้วย และเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงยุบรวมฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาเข้ากับฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งเป็นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ และ ได้มีการประกาศปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการใหม่  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 9 กันยายน 2553  เรื่อง  การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานภายใน  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสำนักวิทยบริการได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจากเดิม 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารและธุรการ  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายบริการห้องสมุด  และฝ่ายจัดการการศึกษา  ปรับเปลี่ยนเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล      
   

 
        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายห้องสมุด  และฝ่ายบริการการศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของวิทยาเขตฯ
 

 

สวบ.โพลล์

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้านใดที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับบุคลากร สวบ.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว361
mod_vvisit_counterเดือนนี้463
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2261
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด219347

 
40 guests online
IP: 54.146.211.211
 , 
วันที่ 07 ก.พ. 2016

จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์